THAY ĐỔI CHỨC NĂNG TÌNH DỤC (CSFQ)

GHI CHÚ: Đây là một bảng câu hỏi về hoạt động tình dục và chức năng tình dục. Theo hoạt động tình dục, chúng tôi có nghĩa là quan hệ tình dục, thủ dâm, tưởng tượng tình dục và hoạt động khác.