Bài kiểm tra

Những thay đổi trong bảng câu hỏi về chức năng tình dục CSFQ

Những thay đổi trong bảng câu hỏi về chức năng tình dục

Bảng câu hỏi về những thay đổi trong chức năng tình dục (CSFQ), một bảng câu hỏi / phỏng vấn có cấu trúc được thiết kế để đo lường những thay đổi liên quan đến bệnh tật và thuốc trong chức năng tình dục, được trình bày với bằng chứng về tính hợp lệ và độ tin cậy của nó.