Báo cáo & Bảo hiểm

Các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bạn nộp báo cáo tâm lý trong một số tình huống nhất định, ví dụ:
Ứng tuyển cho một công việc mới với nhiều trách nhiệm (báo cáo đánh giá nhân cách)
Ghi danh đến trường học (Báo cáo đánh giá năng lực học sinh)
Báo cáo bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Nếu bạn đang cần báo cáo vì bất kỳ lý do nào ở trên hoặc lý do khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về các khả năng có thể xảy ra và lựa chọn giải pháp chính xác cho tình huống cụ thể của bạn. Khi gửi email, vui lòng nêu rõ lý do báo cáo.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi tại: psychologistvietnam@gmail.com

 

A 10-Step Process for Writing White Papers - B2B Technology Copywriting - Kellé Campbell PR Writer